Untitled Document
เรื่อง
แบบทดสอบ เรื่อง ความน่าจะเป็น ม.3
โดย
ครูจ๊อย

 แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ช้ะนมัธยมศึกษาปีที่ 3
 เรื่อง  ความน่าจะเป็น

[ 17:40]

 จงเติมคำลงในช่องว่าโดยให้พิมพ์คำตอบลงในกรอบสี่เหลี่ยมแต่ละข้อ  ใช้เวลา  20  นาที

   กติกา:-  1. ให้พิมติดตกันไปเลย  ห้ามเว้นวรรคเด็ดขาด
                 2. ให้ใส่เครื่องหมาย , คั่นตามหลักการเขียนตัวเลขให้ถูกต้อง
                 3. ถ้าต้องตอบเป็นตัวหนังสือให้สะกดการันต์ให้ถูกหลักภาษาไทย
                 4. ถ้าข้อใดมีหน่วย ให้ตอบหน่วยด้วย และหน่วยนั้นๆ ให้พิมพ์เต็ม
ห้ามย่อ เช่น 20บาท 30 กิโลเมตร เป็นต้น
                 5.
ถ้ามีคำตอบมากกว่า 2 ตัวให้ใช้เครื่องหมาย , คั่น เช่น 23,56 เป็นต้น
                 6.
หรับการตอบเลขเศษส่วนให้ใช้เครื่องหมาย / แทนเช่น ให้เขียนเป็น  3/5  เป็นต้น
 

 @@ ให้ตอบคำถามข้อ 1 - 8 จากโจทย์ต่อไปนี้:: ทอดลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน จงหาความน่าจะเป็นของการที่จะ
          ทอดได้        [ให้ตอบในรูปของเศษส่วนโดยใช้กติกาข้อ6  และตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ]

1.
แต้มบนหน้าลูกเต๋าทั้งสองเหมือนกัน

       
      ความน่าจะเป็น  =                
 

2.
แต้มรวมกันเป็น 7

        ความน่าจะเป็น  =               
 

3.
ต้มรวมกันไม่เกิน 1

        ความน่าจะเป็น  =               
 

4.
แต้มรวมกันไม่น้อยกว่า 9

        ความน่าจะเป็น  =               
 

5.
แต้มต่างกันอยู่ 2

     ความน่าจะเป็น  =               
 

6.
แต้มรวมกันหรือต่างกันเป็น 4

     ความน่าจะเป็น  =              
 

7.
แต้มไม่เหมือนกัน

     ความน่าจะเป็น  =              
 

8.
แต้มต่างกันไม่น้อยกว่า 2

      ความน่าจะเป็น  =              
 

9.
หยิบบัตร 2 ใบ พร้อมกัน จากบัตร 3 ใบ ซึ่งมีหมายเลข 1 ถึง 3 กำกับอยู่  ความน่าจะเป็นที่ผลบวกของ
    จำนวนบนบัตรทั้ง 2 เป็นจำนวนคู่เป็นเท่าใด      ความน่าจะเป็น  =               
 
10.หยิบบัตร 2 ใบ พร้อมกัน จากบัตร 3 ใบ ซึ่งมีหมายเลข 1 ถึง 3 กำกับอยู่  ความน่าจะเป็นที่ผลบวกของ
    จำนวนบนบัตรทั้ง 2 เป็นจำนวนคู่เป็นเท่าใด


      ความน่าจะเป็น  =               
 

11.
แก้วทำข้อสอบข้อ 3 ไม่ได้  ข้อสอบข้อสามเป็นแบบให้เลือกคำตอบ  มี 4 ตัวเลือก  แก้วจึงสุ่มเลือกคำ
    ตอบ  ผลปรากฏว่าได้ข้อ ค. จงหาความน่าจะเป็นที่แก้วจะทำข้อสอบได้ถูกต้อง

      ความน่าจะเป็น  =               
 

12.
ถุงใบหนึ่งมีลูกปิงปองขนาดเดียวกัน  สีแดง  12  ลูก  สีขาว  8  ลูก คละกันอยู่ในกล่อง  ถ้าสุ่มหยิบลูก
    ปิงปอง 1 ลูก จากก่องใบนี้ ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกปิงปองสีขาวเป็นเท่าไร     ความน่าจะเป็น  =               
 

13.
บัตรกองหนึ่ง แต่ละใบมีหมายเลขกำกับอยู่ ซึ่งเป็นหมายเลขตั้งแต่ 3,200 ถึง 4,200 หยิบบัตรอย่างสุ่ม
    1 ใบ จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้บัตรที่มีหมายเลขลงท้ายด้วย 00


      ความน่าจะเป็น  =               
 
14. สลากกินแบ่งรัฐบาลมีวางจำหน่ายชุดละ 7,000,000  ฉบับ  ความน่าจะเป็นที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งในแต่
     ละชุดเป็นเท่าใด      ความน่าจะเป็น  =               
 
15.จิมมี่โยนเหรียญบาท 1 เหรียญ  และทอดลูกเต๋า 1 ลูกพร้อมกัน  จงหาความน่าจะเป็นที่เหรียญจะขึ้นหัว
    และลูกเต๋าขึ้นแต้มเป็นเลขคู่      ความน่าจะเป็น  =               
 
 


 

   
Copyright by Chiangmai Thepbodint School