Untitled Document
เรื่อง
เทคนิคการหารเลข
โดย
ครูจ๊อย

เทคนิคการหารเลข
 จำนวนที่กำหนดให้หารด้วย 2 ลงตัว เมื่อจำนวนที่กำหนดให้มีตัวเลขในหลักหน่วยเป็นจำนวนคู่ (นั่นคือจำนวนนั้นเป็นจำนวนคู่นั่นเอง)
 เช่น  1,234,112 หารด้วย 2 ลงตัว
   268,447 หารด้วย 2 ไม่ลงตัว

 จำนวนที่กำหนดให้หารด้วย 3 ลงตัว เมื่อผลบวกของเลขโดดทุกๆ ตัวของจำนวนนั้นหารด้วย 3 ลงตัว
 เช่น 468,531 หารด้วย 3 ลงตัว เพราะ 4 + 6 + 8 + 5 + 3 + 1 = 27  ซึ่ง 27 หารด้วย 3 ลงตัว
  12,343 หารด้วย 3 ไม่ลงตัว เพราะ 1 + 2 + 3 + 4 + 3 = 13  ซึ่ง 13 หารด้วย 3 ไม่ลงตัว

  จำนวนที่กำหนดให้หารด้วย 4 ลงตัว เมื่อตัวเลขสองหลักท้ายของจำนวนนั้นหารด้วย 4 ลงตัว
 เช่น 1,234,796 หารด้วย 4 ลงตัว เพราะ 96  หารด้วย 4 ลงตัว
  115,934 หารด้วย 4 ไม่ลงตัว เพราะ 34  หารด้วย 4 ไม่ลงตัว

 จำนวนที่กำหนดให้หารด้วย 5 ลงตัว เมื่อจำนวนนั้นมีตัวเลขในหลักหน่วยเป็น 0 และ 5
 เช่น 116,220 หารด้วย 5 ลงตัว เพราะตัวเลขในหลักหน่วยเป็น 0
  274,925 หารด้วย 5 ลงตัว เพราะตัวเลขในหลักหน่วยเป็น 5
  123,667 หารด้วย 5 ไม่ลงตัว เพราะตัวเลขในหลักหน่วยไม่เป็น 0 หรือ 5

 จำนวนที่กำหนดให้หารด้วย 6 ลงตัว เมื่อจำนวนนั้นหารด้วย 2 และหารด้วย 3 ลงตัว
 เช่น 12,468,534 หารด้วย 6 ลงตัว เพราะ หารด้วย 2 ลงตัว (เป็นจำนวนคู่) และหารด้วย
   3 ลงตัว (เนื่องจาก 1 + 2 + 4 + 6 + 8 + 5 + 3 + 4 = 33 ซึ่ง 33 หารด้วย
   3 ลงตัว)
  1,468,953 หารด้วย 6 ไม่ลงตัว เพราะหารด้วย 2 ไม่ลงตัว
  12,346 หารด้วย 6 ไม่ลงตัว เพราะหารด้วย 3 ไม่ลงตัว
   (เนื่องจาก 1+ 2 + 3 + 4 + 6 = 16 ซึ่ง 16 หารด้วย 3ไม่ลงตัว)

 จำนวนที่กำหนดให้หารด้วย 8 ลงตัว เมื่อตัวเลขสามหลักท้ายของจำนวนนั้นหารด้วย 8 ลงตัว
 เช่น 87,533,416 หารด้วย 8 ลงตัว เพราะ 416  หารด้วย 8 ลงตัว
  135,788 หารด้วย 8 ไม่ลงตัว เพราะ 788  หารด้วย 8 ไม่ลงตัว


 จำนวนที่กำหนดให้หารด้วย 9 ลงตัว เมื่อผลบวกของเลขโดดทุกๆ ตัวของจำนวนนั้นหารด้วย 9 ลงตัว
 เช่น 4,638,726 หารด้วย 9 ลงตัว เพราะ 4 + 6 + 3 + 8 + 7 + 2 + 6 = 36
   ซึ่ง 36 หารด้วย 9 ลงตัว
  3,499,999 หารด้วย 9 ไม่ลงตัว เพราะ 3 + 4 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 52
   ซึ่ง 52  หารด้วย 9 ไม่ลงตัว
แหล่งที่มาของข้อมูล ดนัย ยังคง, วารสาร สสวท. ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 ต.ค. – ธ.ค. 2531

   
Copyright by Chiangmai Thepbodint School