Untitled Document
เรื่อง
::: ไฮเพอร์โบลา(Hyperbola) :::
โดย
ครูจ๊อย
::: ไฮเพอร์โบลา(Hyperbola) :::

นิยาม    ไฮเพอร์โบลา คือ เซตของจุดบนระนาบซึ่งผลต่างของระยะทางจากจุดนี้ไปยังจุดคงที่สองจุดบนระนาบจะมีค่าคงตัวเสมอ

           

 

   
Copyright by Chiangmai Thepbodint School