Untitled Document
เรื่อง
สมบัติของจำนวนเต็ม
โดย
ครูจ๊อย

สมบัติของจำนวนเต็ม

เครื่องหมาย    สามารถเขียนแทนด้วยเเครื่องหมาย    ( อยู่ตรงจุดช่วงกลางของตัวเลขหรือตัวแปร)
หรือเขียนด้วยเครื่องหมายวงเล็บที่เขียนติดกัน
เช่น    มีความหมายเหมือนกับ  หรือ    หรือ  
กรณีตัวแปร  ให้เขียนติดกัน  เช่น    มีความหมายเหมือนกับ    หรือ  

สมบัติเกี่ยวกับการบวกและการคูณจำนวนเต็ม
1.  สมบัติการสลับที่ ของการบวก  และการคูณ
                      การสลับที่ของการบวก  ทำให้ผลลัพธ์คงเดิม
                 การสลับที่ของการคูณ  ทำให้ผลลัพธ์คงเดิม
2.  สมบัติการเปลี่ยนหมู่ ของการบวกและการคูณ         
             
                         
                                                   สามารถรวมจำนวนในกลุ่มแรก  หรือกลุ่มหลัง  ผลลัพธ์สุดท้ายเท่ากัน
                        
                           
                                      สามารถคูณจำนวนในกลุ่มแรก  หรือกลุ่มหลัง  ผลลัพธ์สุดท้ายเท่ากัน
3.  สมบัติการแจกแจง  ของการบวกและการคูณ
             ถ้า  a  ,  b  ,  c  แทนจำนวนเต็มใด ๆ
                          
              เช่น      (แจกแจงจากทางด้านซ้าย)
                        (แจกแจงจากทางด้านขวา)

สมบัติของหนึ่ง ( 1 )
1.  การคูณจำนวนใด ๆ ด้วยหนึ่ง  หรือคูณหนึ่งด้วยจำนวนใด ๆ จะได้ผลคูณเท่ากับจำนวนนั้น
              เช่น   
2.  การหารจำนวนใด ๆ ด้วยหนึ่ง  จะได้ผลหารเท่ากับจำนวนนั้น
              เช่น    

สมบัติของศูนย์ ( 0 )
1.  การบวกจำนวนใด ๆ ด้วยศูนย์  หรือการบวกศูนย์ด้วยจำนวนใด ๆ จะได้ผลบวกเท่ากับจำนวนนั้น
              เช่น      หรือ   
                        หรือ   
2.  การคูณจำนวนใด ๆ ด้วยศูนย์  หรือการคูณศูนย์ด้วยจำนวนใด ๆ จะได้ผลคูณเท่ากับศูนย์เสมอ
              เช่น     หรือ  
3.  การหารศูนย์ด้วยจำนวนใด ๆ ที่
ไม่ใช่ศูนย์  จะได้ผลหารเท่ากับศูนย์เสมอ
              เช่น     
4.  ในทางคณิตศาสตร์  ไม่ใช้ศูนย์เป็นตัวหาร  ถ้า  a  แทนจำนวนใด ๆ  ดังนั้น    ไม่มีความหมายทางคณิตศาสตร์
   
Copyright by Chiangmai Thepbodint School