Untitled Document
เรื่อง
บัญญัติไตรยางค์ (Rule of Three)
โดย
ครูจ๊อย (อ.กนกวรรณ กาญจนวงศ์)

บัญญัติไตรยางค์ (Rule of Three)

บัญญัติไตรยางค์ คือ การกำหนดความสัมพันธ์ของเลข 3 จำนวน เพื่อหาเลขจำนวนที่สี่ โดยการเทียบกับ 1 ก่อน แล้วจึงไป หาเลขที่ต้องการ ด้วยการนำเลขทั้ ง3 จำนวนที่กำหนดให้ และที่ให้หา มาคูณและหารกันเป็น 3 ขั้ นตอน

บัญญัติไตรยางค์ มี 2 ประเภท คือ 1. บัญญัติไตรยางค์ส่วนตรง 2. บัญญัติไตรยางค์ส่วนกลับ

บัญญัติไตรยางค์ส่วนตรง

บัญญัติไตรยางค์ส่วนตรง เป็นการเทียบระหว่างปริมาณสองปริมาณ ซึ่ งเมื่อปริมาณที่หนึ่ งมากขึ้ น ปริมาณที่สองก็จะมาก ขึ้ นด้วย แต่ถ้าปริมาณที่หนึ่ งลดลง ปริมาณที่สองก็จะลดลงด้วย

ตัวอย่าง เด็กชาย มีชัย ซื ้อดินสอ 12 แท่ง ในราคา 60 บาท แล้วถ้าเด็กชาย มีชัย
ซื ้อดินสอแค่
8 แท่ง จะต้อง จ่ายเงินเท่าไหร่

ซื ้อดินสอ 12 แท่ง จ่ ายเงิน 60 บาท ซื ้อดินสอ 1 แท่ง จ่ ายเงิน (60 x 1) / 12 = 5 บาท
ซื ้อดินสอ
8 แท่ง จ่ ายเงิน 5 x 8 = 40 บาท

ตอถ้าเด็กชายมีชัย ซื ้อดินสอ 8 แท่ง จะต้องจ่ายเงิน 40 บาท

บัญญัติไตรยางค์ส่วนกลับ

บัญญัติไตรยางค์ส่วนกลับ เป็นการเทียบระหว่างปริมาณสองปริมาณ ซึ่ งเมื่อปริมาณที่หนึ่ งมากขึ้ น ปริมาณที่สองกลับ ลดลง แต่ถ้าปริมาณที่หนึ่ งลดลง ปริมาณที่สองกลับมากขึ้ น

ตัวอย่าง คนงาน 6 คน สร้างห้องเก็บของเสร็จภายในเวลา 12 ชั่ วโมง แล้วถ้ามีคนงานแค่ 2 คน จะต้องใช้ ระยะเวลาเท่าใด ในการสร้างห้องเก็บของ

คนงาน 6 คน ใช้เวลาสร้างห้องเก็บของ 12 ชั่วโมง คนงาน 1 คน ใช้เวลาสร้างห้องเก็บของ 12 x 6 = 72 ชั่วโมง คนงาน 8 คน ใช้เวลาสร้างห้องเก็บของ 72 / 8 = 9 ชั่วโมง

ตอบ คนงาน 8 คน จะใช้เวลาสร้างห้องเก็บของเสร็จในเวลา 9 ชั่วโมง

   
Copyright by Chiangmai Thepbodint School